logo


Nástrojové systémy a aplikační poradenství pro třískové obrábění komplexních 2,5 a 3D geometrií

Všeobecné obchodní podmínky

1. Udělení zakázky

Zakázka se považuje za zadanou až tehdy, pokud je námi písemně potvrzená. Doplnění, změny nebo další ústní dohody, telefonické, faxové nebo ústní objednávky se stávající účinnými až po písemném potvrzení. Objednávky, které byly zadané, nelze odvolat. Vyhrazujeme si vlastnické a autorské právo na zobrazení, výkresy, náčrty a ostatní podklady: Nesmějí se bez našeho schválení zpřístupňovat jiným a na vyžádání musejí být bezodkladně zaslány nazpět. Vůči objednateli nemáme povinnost prověřovat, zda odevzdáním nabídek na základě zaslaných realizačních výkresů nebudou v případě realizace poškozena jakákoliv ochranná práva třetích stran. Pokud navzdory tomu pro nás vyplyne povinnost ručení, je nám objednatel povinen uhradit škodu.

2. Rozsah dodací povinnosti

Rozměry, hmotnosti, zobrazení a výkresy jsou pro vyhotovení závazné pouze tehdy, pokud jsou výslovně písemně potvrzeny. Údaje o hmotnosti brutto a rozměrech beden se uvádí podle nejlepšího uvážení, avšak bez záruky. V případě zakázek na speciální nástroje může být objednané množství zvýšené, resp. snížené o cca 10 %; minimálně o 2 kusy. Účtuje se dodávané množství.

3. Ceny

Ceny jsou uváděny ex work, bez balení. V případě uvedení orientačních cen mohou být tyto překročené, příp. snížené a o 20 %. K cenám se připočítá daň z přidané hodnoty v příslušné zákonem stanovené výši.

4. Platební podmínky

Není-li v našem písemném potvrzení dohodnuto jinak, musí se platby realizovat v německých markách nebo v eurech v průběhu 10 dní s 2 % skontem nebo v průběhu 30 dní bez jakékoliv srážky – i v případě částečných dodávek.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná plynout okamžitě po objasnění všech podrobností ohledně realizace a dohodě obou stran na všech podmínkách obchodní transakce a vztahuje se na zkompletování ve výrobním závodě. Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních povinností objednatele, především dohodnutých platebních podmínek. Pokud nám v plnění našich povinností zabrání výskyt nepředpokládaných událostí, které jsme navzdory náležité pečlivosti nedokázali odvrátit – ať už v našem závodě nebo u našich subdodavatelů – např. provozní poruchy, výroba zmetků, prodleva dodávek podstatných surovin, prodlouží se, pokud se dodání a plnění nestane nemožným, dodací lhůta o přiměřený rozsah. Pokud se v důsledku výše uvedených okolností stane dodávka nebo plnění nemožnými, budeme osvobozeni od povinnosti dodání. To platí i tehdy, pokud se tyto události vyskytnou během opoždění dodávky. To samé nastane i tehdy, pokud včas nebudou dodána úřední a jiná povolení třetích stran, potřebná pro realizaci dodávek, a podklady nebo údaje od objednatele, potřebné pro realizaci dodávky, taktéž při dodatečné změně objednávky. I v případě stávek a výluk se dodací lhůta, pokud se dodávka nebo plnění nestanou nemožnými, prodlouží v přiměřeném rozsahu, pokud se dodávka a plnění stanou nemožnými, budeme osvobozeni od povinnosti dodání. Pokud se ve výše uvedených případech prodlouží dodací lhůta nebo pokud budeme osvobozeni od povinnosti dodání, zanikají případné nároky objednavatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy, vyvozené z této skutečnosti. Pokud se výše uvedené okolnosti vyskytnou u objednavatele, budou platit stejné právní následky i pro povinnost objednatele týkající se převzetí. Částečné dodávky jsou dovoleny na náklady objednavatele. Pokud se odeslání opozdí na základě přání objednavatele, je dodavatel oprávněný po stanovení a bezúspěšném uplynutí přiměřené lhůty, disponovat předmětem dodávky jiným způsobem, a dodávku objednavateli realizovat v přiměřené prodloužené lhůtě.

6. Expedice

Odeslání se uskuteční na riziko objednatele. Zboží, které se ztratí nebo poškodí během přepravy, bude z naší strany nahrazené pouze na základě nové objednávky, fakturované za aktuálně platné ceny. Pojištění proti poškození během přepravy převezmeme podle našeho nejlepšího uvážení v případě výslovného pověření objednavatelem, na jeho účet. Objednavateli se doporučuje, aby se pojistil proti škodám během přepravy. Pokud se odeslání opozdí v důsledku okolností, za něž je objednatel odpovědný, přechází riziko ode dne připravenosti k odeslání na objednavatele; dodavatel je však povinen na přání a náklady objednatele zabezpečit pojištění, jaké objednatel požaduje. Balení a odeslání se provedou podle nejlepšího uvážení, ale bez závazků z naší strany.

7. Výhradní vlastnictví

Až do kompletního vyrovnání našich pohledávek si výslovně vyhrazujeme vlastnické právo k dodanému zboží, do úplného zaplacení kupní ceny včetně úroků a nákladů vyplývajících z eventuálního vymáhání práva, v jednoduché, rozšířené i prodloužené formě. Vlastnické právo nám zůstává zachováno do doby, dokud se na kontokorentním účtu nevytvoří saldo v náš prospěch. V případě dalšího prodeje námi dodaných předmětů platí následující podmínky: 7.1. Vlastnické právo na dodané předměty si ponecháváme až do přijetí všech plateb vyplývajících ze smlouvy o dodání. 7.2. Při dalším prodeji jsou naši odběratelé povinni, a) vyhradit si vůči svým zákazníkům vlastnické právo v právoplatné jednoduché, rozšířené i prodloužené formě. b) Tento nárok se považuje za odstoupený na nás ze strany našich zákazníků, i když objednatel dodané zboží přepracoval nebo zpracoval. Na naši žádost jsou naši odběratelé povinni odevzdat nám příslušné oznámení o odstoupení ve výši naší pohledávky vůči našim odběratelům. 7.3. Při přijetí předmětné pohledávky našich odběratelů jsou tito povinni z přijaté platby okamžitě uhradit naši pohledávku, přičemž nadále platí následující: a) odstoupení pohledávek, pokud tyto pocházejí z dodávek od nás nakupovaných předmětů, na třetí subjekty – především pro vytvoření kreditu jsou vyloučené. b) pokud naši odběratelé nebo jejich kupující zastaví svoje platby před vyrovnáním našich platebních požadavků, máme právo na vyčlenění nebo odstoupení nároku na odplatu podle § 46 K.O. c) pokud by se naši odběratelé dostali do platebních těžkostí nebo jim hrozilo zastavení plateb, jsou povinni nám po avizování bez vyzvání vrátit náš majetek. Konfiskování nebo jiné zablokování našeho majetku třetí stranou nám musí být oznámeno. 7.4. Při hotovostním prodeji předmětů naší dodávky našimi odběrateli se tito zavazují, že nám v den přijetí protihodnoty ze strany svých zákazníků vyrovnají naše pohledávky. Naši odběratelé ručí jako správcové majetku za zisk, který jim plyne z dalšího prodeje našeho zboží do doby, dokud z naší strany ještě existuje saldo v náš prospěch. Pokud by se naše zboží ve spojení s jinými díly stalo podstatnou součástí hlavního předmětu, považuje se za dohodnuté, že spoluvlastnictví je na nás přeneseno v poměrné části podílu ve smyslu § 947 odst. 47 BGB (německý obchodní zákoník) a odběratel přebírá pro nás věc do správy. Uplatnění výhrady vlastnictví, jakož i eventuální konfiskování našich předmětů dodávky z naší strany se nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

8. Ručení za nedostatky

Vadné nástroje budou bezplatně vyměněny v průběhu zákonem stanovené promlčecí lhůty. Při zhotovení podle výkresů objednavatele ručíme jen za to, že vyhotovení bude zodpovídat výkresům. Za nástroje, které podlehnou předčasnému opotřebování v důsledku přirozeného opotřebování, nesprávného nebo nepozorného používání, nadměrného zatížení, nevhodných provozních prostředků, nepřebíráme záruku.

U nástrojů, které nám byly zaslány za účelem zkompletizování, regenerace nebo předělání, i u takových, které pocházejí z našich dílen, nepřebíráme při opracování žádnou zodpovědnost. Pokud se během opracování poškodí materiál, musí nám být příslušná část nahrazena.

Ostatní nároky objednavatele jakéhokoliv druhu, především týkající se výměny, redukce nebo náhrady škody, jsou vyloučené. Při neoprávněných reklamacích, které si vyžadují rozsáhlé prověřování, mohou být fakturovány náklady spojené s prověřováním. Další nároky objednavatele, především nárok na náhradu škody, které nevznikly na samotném předmětu dodávky, jsou vyloučené. Toto vyloučení zodpovědnosti neplatí při úmyslu nebo hrubé nedbalosti majitele nebo vedoucího pracovníka a případech, v nichž na základě zákona o povinném ručení výrobce za škody způsobené chybou výrobku při chybách předmětu dodávky ručí za škody na zdraví osoba a věcné škody. Vyloučení zodpovědnosti neplatí ani v případě, pokud chybějí vlastnosti, které byly výslovně přislíbeny, pokud tento příslib měl za účel zabezpečit objednavatele proti škodám, které nevznikly na samotném předmětu dodávky.

9. Protichůdné nákupní podmínky

Dodací podmínky objednavatele, které jsou v protikladu s těmito podmínkami, nejsou pro nás závazné, ani pokud jsou podkladem objednávky a my jsme jejich obsahu výslovně nenamítali.

10. Závaznost smlouvy

Smlouva zůstává závaznou i při neúčinnosti jednotlivých bodů jejich podmínek. Pro výklad smlouvy je směrodatným výlučně německé právo.

11. Sídlo soudu

Místem soudu je Gütersloh. Výslovně upozorňujeme na všechny části dodacích podmínek uvedených v předcházejícím textu.


Kontakt

  +49 5247 9361-0
  +49 5247 9361-99
  info@pokolm.com